Общи условия за ползване e-parker.bg

 

Поради годишен отпуск поръчки направени  до 31 Юли ще се обработват от 01 Август.


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА E-Parker.bg

 

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между електронен магазин E-Parker.bg и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www. E-Parker.bg и поддомейните му (Сайт/ът) и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от E-Parker.bg (Услуги/те) на Сайта. За да получи възможност да използва Услугите на E-Parker.bg, Потребителят извършва регистрация на Сайта, с което се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия..

 

Електронен магазин E-Parker.bg е собственост на "Еркат" ЕООД - дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Симеон Радев” 51 бл. 2, вх. Б, ап. 9; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 202423296, телефон за контакт 0877737576/ email: info@e-parker.bg

 

1. Условия за използване на Сайта на E-Parker.bg С извършването на регистрация на Сайта Потребителят потвърждава и декларира съгласието си със следното:

           • Информационните услуги на Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани".

           • E-Parker.bg не носи отговорност за точността на публикуваната информация.

           • E-Parker.bg не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, статусът на негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.

           • E-Parker.bg не носи отговорност в случай, че при използване на Сайта или материали от него за потебителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на Потребителя.

           • Оn-line системата за покупки през Сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокоооборота е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични“ в магазини Техномаркет към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез on-line магазина. При всички случаи, E-Parker.bg потвърждава възможността / невъзможността за доставка на заявената през Оn-line системата стока.

            • Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др.подобни) на направена поръчка чрез Оn-line системата да бъдат променени, като E-Parker.bg се задължава да съобщи на Потребителя за направените промени на предоставения от него е-мейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на Потребителя на съобщението за доставка на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

            • За да използва услугите на Сайта, Потребителят следва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание, като си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. E-Parker.bg не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Потребителя.

            • При регистрацията на Сайта Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма.

           E-Parker.bg не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.

             • Да получава информация чрез предоставените начини за контакт за продукти и услуги на E-Parker.bg, като в случай че не желае да получава такава информация. Потребителят следва изрично да откаже получаването на същата чрез формите за запитване и контакт, посочени на Сайта.

 

2. Защита на личните данни.

             • „Еркат” ЕООД, ЕИК 202423296, в качеството си на Администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен No 416970 и видно от Удостоверение, издадено на 22.07.2015 г. от Председателя на Комисията за защита на личните данни, получава лични данни от лицата, за които те се отнасят.

             • „Еркат” ЕООД е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

             • Получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити са физическите лица, за които се отнасят данните или други лица, ако това е предвидено в нормативен акт. Предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

             • „Еркат” ЕООД обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изчрино съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, „Еркат” ЕООД няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни, Потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.

             • Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от „Еркат” ЕООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.

 

3. Авторски права и ограничения свързани с тях.

              Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди, с нестопанска цел ипри условие че не се нарушават авторските права на E-Parker.bg или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите.

             E-Parker.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между E-Parker.bg и лицето публикуващо информацията.

            При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, E-Parker.bg не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

            Всички предоставени от E-Parker.bg стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на E-Parker.bg и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

            Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от E-Parker.bg и по отношение на използването на препратката извън Сайта настоящите Общи условия не се прилагат.

           E-Parker.bg не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.

 

4. Представяни стоки и услуги на Сайта.

          Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;

          В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. E-Parker.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

         E-Parker.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски или друг език, когато:

                  а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

                  б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

                  в) Самата стока е носител на информация на Английски или друг език, например, софтуер, музика и филми на Английски или друг език;

Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите. E-Parker.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

 

5. Закупуване на стока и/или услуга от Сайта www. E-Parker.bg

         Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на E-Parker.bg. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.

        По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

        При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със "Еркат" ЕООД за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на E-Parker.bg, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Сайта;

        E-Parker.bg има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите.   Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, E-Parker.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обещетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

 

6. Заплащане на закупени стоки и услуги

          При заплащане  с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и услуги Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на служител от Фирма Еконт представител/подизпълнител на E-Parker.bg, извършващ доставката на поръчаната стока пълната й стойност съгласно потвърдената поръчка.

         При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на " Еркат " ЕООД, посочена в генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, E-Parker.bg изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

 

7. Доставка на закупени стоки

          Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от потребителя адрес е от 24 часа до 4 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на E-Parker.bg.

         Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. E-Parker.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

         Цената за доставка може да бъде на стойност до 5,50лв (пет лева и 50 ст) за цялата страна, в зависимост от вида и размера на стоката, адреса за доставка и сумата на наложения платеж. Тя не зависи от броя на продуктите в поръчката.

        При поръчка за покупка от онлайн магазина, в “Забележки” потребителят има възможност да посочи удобен за него ден за доставка, като E-Parker.bg съобразява доставката с предпочитанията на потребителя, за което същият е своевременно уведомен.

        E-Parker.bg може да поиска допълнително потвърждение от потребителя за направената поръчка, включително по телефон, или електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от E-Parker.bg информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на Потребителя.

        Цената на разходите за доставка се определя съобразно изразените от страна на купувача предпочитания. Цената за доставка е за цялата поръчка независимо от броя артикули в нея.

                      - Цената за доставка в България до адрес е 6.99 лв,

                     - Цената за доставка в България до Офис на Еконт е 4.99 лв. (в полето коментари трябва да се попълни до кой офис на Еконт да бъде доставката).

                    - При лично вземане на стоката от нас не се начислява сума за доставка


- Съобразно с въведените изисквания за електронната търговия влезли в сила от 31.03.2019г и предвид факта, че не разполагаме с касов апарат ако желаете да вземете стока от нас лично, това е възможно само ако преди това сте заплатили стоката по-банков път или чрез И-Пей ( от виртуалната сметка,  с дебитна или кредитна карта) и след конкретна уговорка по този въпрос.


- Цената на доставка включва разходи за опаковка, както и доставяне на продуктите събразно  направения от потребителя избор до офис на фирма Еконт  или посочен адрес в България. 

       - Цената на доставка не включва допълнителни екстри като СМС известяване, точен час на доставка и др. В случай че потребителя желае допълнителни екстри, то те се договарят и заплащат допълнително.

       - В случай че потребителя желае доставка извън България в ЕС  , то тя се изпълнява от Фирма Спиди.  

        Цени за доставка до:

 ГЪРЦИЯ и РУМЪНИЯ - 30 лв за поръчка

АВСТРИЯ, ГЕРМАНИЯ, УНГАРИЯ - 39.90 лв. за поръчка

БЕЛГИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, ХОЛАНДИЯ, ЧЕХИЯ - 51.99 лв. за поръчка

ДАНИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, ПОЛША, СЛОВАКИЯ, СЛОВЕНИЯ, ХЪРВАТИЯ  - 72.99 лв за поръчка

ИСПАНИЯ - 74.99 лв за поръчка

ЕСТОНИЯ, ИРЛАНДИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ПОРТУГАЛИЯ, ФИНЛАНДИЯ, ШВЕЦИЯ - 102 лв за поръчка

         E-Parker.bg няма задължение за монтаж и инсталация на доставените стоки. Доставка на закупена от E-Parker.bg стока се осъществява до: 

                    1. Врата на апартамент или офис за сгради, въведени в експлоатация с акт образец 16, с работещ асансьор позволяващ качването на уредите.

                    2. Врата на двор, при къщи с дворно място или до врата на къща при къщи без дворно място, до които има проходим автомобилен път;

                    3. Вход на жилищна сграда, когато същата не е въведена в експлоатация с акт образец 16 и/или няма работещ асансьор, както и при всяка друга хипотеза, необхваната от горепосочените условия.

                    4. До поискване в офис на Еконт при изявено от клиента желание за това

         E-Parker.bg не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от E-Parker.bg обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

         При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява E-Parker.bg на тел. 0877737576.

        При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за въшни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или не уведоми незабавно E-Parker.bg на тел 0877737576, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

       При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, E-Parker.bg не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

      При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

      В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, E-Parker.bg се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

      Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването на E-Parker.bg за такова искане на тел 0877737576 или на email info@e-parker.bg.

     E-Parker.bg си запазва правото да избира / променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка. E-Parker.bg извършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.

 

8. Отказ от закупена стока

      Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка.

     За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми E-Parker.bg за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или по електронната поща). Потребителят можете да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:

_________________________________________________________________________

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

До

Еркат ЕООД

гр.София, ул. „Симеон Радев” 51 бл. 2, вх. Б, ап. 9,

email: info@e-parker.bg

 

С настоящото уведомявам / уведомяваме*, че се отказвам / отказваме* от сключения от мен / нас* договор за покупка на следните стоки* / за предоставяне на следната услуга* ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ .................................................................

– Поръчано на*/Получено на* ...................................................................................... .........................................................

– Име на потребителя/ите ......................................................................................................................................................

– Адрес на потребителя/ите .......................................................................................... .......................................................

– Подпис на потребителя/ите ......................................................................................... .....................................................

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата ....................................................................................................

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.“

_________________________________________________________________________

Може да свалите формуляра от тук

    

  Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт www.E-Parker.bg . Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (по електронната поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

      Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

      В случаите, когато потребителят е получил стоки във връзка с договора очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас или на адрес: гр.София ул.Симеон Радев 51 бл. 2 вх. Б ап. 9 за Еркат ЕООД, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

     Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

     Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

     Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

    Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. E-Parker.bg запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.


Съгласно Чл. 57 ал. 3 от ЗЗП правото на  отказ от закупена стока не важи когато купувача желае да се извърши индувидуална промяня на изделието по негов проет (гравиране).

Чл. 57. (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., нов, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

 

Разпоредбите на чл. 50 – 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори:

 

 3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

 

9. Гаранционно обслужване

      E-Parker.bg отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

     Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.

      С всяка доставка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, E-Parker.bg издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция, ако има такава.    

     Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

                а) в случай на изгубена гаранционна карта;

                б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от E-Parker.bg лице или сервизен център;

                в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

                г) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;

               д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

 

       Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.

       Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на E-Parker.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.

 

10. Други

       E-Parker.bg има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

       E-Parker.bg си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта E-Parker.bg администрира този Сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България. E-Parker.bg декларира, че материалите или услугите, посочени в този Сайт, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден.

      Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на E-Parker.bg на формата за въпроси и запитвания, или чрез сътрудник на тел 0877737576, в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък.

     Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията. При използване на Сайта на E-Parker.bg , Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.


11. Ревюта и оценки.


  1. ВИДОВЕ РЕВЮТА. ДРУГА СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. E-Parker.bg Показва следните типове ревюта на сраниците на отделните продукти за които се отнасат.

  1. a) „Ревю на Клиент на E-Parker.bg“ – оценката е публикувана то Клиент, който е купил Стоката/Услугата през платформата Get7
  2. b) “Ревю на Ползвател на E-Parker.bg” – оценката е публикувана от Ползвател, който има информация за Стоката/Услугата и я споделя с други Ползватели/Клиенти, но E-Parker.bg няма инфомация за произхода или придобиването на Стоката/Услугата
  3. с) “Ревю на Ползвател на E-Parker.bg” който иска да изрази мнение по отношение на стоката или ислугата

1.2 Клиентът или Ползвателят може да добави заглавие на Ревюто или да изрази оценката си в текст.

1.3. С публикуването на ревю Клиентът или Ползвателят се съгласяват с Общите условия на E-Parker.bg.

1.4. E-Parker.bg предлага достъп до всички Ревюта (определени в чл. 1.1. по-горе) относно Стоките или Услугите, гарантирайки автентичността единствено на ревютата на Клиент на E-Parker.bg чрез извършване на индивидуална проверка чрез вътрешни автоматизирани механизми/процеси, наблюдавани и модерирани от човешки оператори.

  1. КЛАСАЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ/УСЛУГИТЕ

2.2 Get7 дава възможност за публикуване на класация в 5 различни категории на продуктовите страници на Платформата.

– Не се препоръчва –

– Слабо –

– Средно –

– Добро –

– Отлично –

2.3 Клиентът или Ползвателят са свободни да определят категорията в тази класация.

  1. ПРИНЦИПИ НА МОДЕРАЦИЯ

3.1. E-Parker.bg ще публикува и отрицателните, и положителните ревюта. E-Parker.bg ще премахва само тези ревюта, които не отговарят на изискванията на Общите условия тук


3.2. E-Parker.bg уведомява Клиентите и Ползвателите, че E-Parker.bg не гарантира  , че ревюто е подадено от Клиент, който е купил Стоката / Услугата през Платформата. Моля, уверете се, че взимате предвид това, когато четете ревютата.

  1. ПОДРЕДБА НА РЕВЮТАТАТА

4.1 Читателите няма възможността да подредят ревютата.


4.2.  Ревютата са подредени като най-горното е най-ново а следващите в хронологичен ред от нови към стари..

  1. ПОКАЗВАНЕ НА РЕВЮТАТА НА ПРОДУКТОВАТА СТРАНИЦА

5.1. Въз основа на публикуваните класации, E-Parker.bg ще определи осреднена оценка на съответната продуктова страница, която ще се изчисли по следната методология. Въз основа на класиранията, направени от Клиентите / Ползвателите системата ще показва осреднената оценка като цифра и като звезда.

Например:

5.2. E-Parker.bg ще посочи отделно колко от всички публикувани ревюта за Стоката / Услугата, са получени от ползватели на Get7.

Пример:      ( 5 ) 5.3. E-Parker.bg показва процента на положителни ревюта за дадена Стока / Услуга. Процентът е определен по следния начин: 1 и 2 звезди са отрицателно класиране; 3 звезди са неутрално класиране; 4 и 5 звезди са позитивно класиране.   ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА E-Parker.bg С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА E-Parker.bg , КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

 

Координатите на E-Parker.bg са следните:

България, 1618 София, ул. „Симеон Радев” 51 бл. 2, вх. Б, ап. 9

Тel. : +359 8777737576 / email: info@e-parker.bg / www.E-Parker.bg